Kvalitets- og Miljøpolicy

For å sikre og opprettholde vår rolle som en ledende produsent, er det viktig å kunne tilby tidsriktige produkter med gode egenskaper til konkurransedyktige priser og betingelser. Dette skjer ved at vi ivaretar og videreutvikler den kompetansen og produksjonen som er arbeidet fram siden etableringen av virksomheten i 1895. Fabrikken spiller en aktiv rolle innen fagutdanning og har program for alle ansatte for å kunne oppnå fagbrev.

Virksomheten ble en del av Monte Rosa Sport Holdig konsernet 1.april 2022.I konsernet ligger også bedriftene Odlo International AG og Henry Lloyd Ltd.

Våre kolleksjoner skal oppfylle brukernes forventninger til komfort og kvalitet. Vi har en målsetting om at alle våre produkter skal være produsert i henhold til Janusfabrikkens Code of Conduct og STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

For alle kunderelasjoner er leveransetider og leveransesikkerhet viktig.  Dette søkes oppnådd gjennom et ferdigvarelager som skal være tilpasset gjeldende etterspørsel og gjennom god intern og ekstern kommunikasjon.

Fabrikken samarbeider med ledende leverandører på alle virksomhetsfelt og arbeider aktivt for å styrke sitt tilbud av varer gjennom et nært og godt samarbeid med leverandørnettet.

Janusfabrikken følger alle offentlig pålagte regler og alle de lover som er relevant for vår virksomhet og våre produkter.

Janusfabrikken har en stor produksjon i Norge og er sitt samfunnsansvar bevisst i forhold til lokale og nasjonale myndigheter, nærmiljø og ved å vise en klar og aktiv miljøprofil.

Vi skal sørge for å oppfylle krav og kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring.


Kvalitetspolicy

Janusfabrikken skal være en fortrukket leverandør av undertøy, mellombekledning og sokker for våre kunder.

Det skal oppnås ved å: 
Levere gode og konkurransedyktige produkter i henhold til:

  •         Markedets krav, behov og forventninger 
  •         lover og forskrifter 
  •         krav i ISO 9001 
  •         Vi skal møte de krav og forventninger øvrige interessepartnere har til virksomheten.
  •         Revidere våre prosedyrer kontinuerlig for å søke forbedring
  •         Benytte tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere til utviklings- og forbedringsprosjekter.
  •         Sørge for at vårt personale til en hver tid har riktig kompetanse.

Miljøpolicy

Som produksjonsbedrift har Janusfabrikken AS et stort ansvar over for sine ansatte, sitt lokalsamfunn og andre interessenter når det gjelder miljøansvarlig drift.

Vår bedrift skal oppfylle gjeldende bestemmelser og andre krav som er knyttet til vårt miljø, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og dermed redusere vår miljøpåvirkning.

Miljøpolicyen forplikter også alle ansatte hos Janusfabrikken, der den enkelte skal ta hensyn til sin påvirkning på miljøet i sitt daglige arbeid.

Indre og ytre miljø sikres ved at all virksomhet planlegges, gjennomføres og dokumenteres i samsvar med lover, regler og forskrifter.

Gjennom NS-EN ISO 14001 miljøsertifisering er vi forpliktet til kontinuerlig å forbedre våre miljøprestasjoner ved å sette langsiktige mål med konkrete målsetninger.

Områder som står i høyt fokus hos oss er kontroll av utslipp til luft og vann, energibesparelse, redusere plastbruken, søke å forhindre uønskede hendelser samt riktig sortering av alt avfall.