Janusfabrikken og åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte ikraft 1. juli 2022. Loven skal fremme foretakenes respekt for grunnleggendemenneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgangtil informasjon om hvordan virksomheter håndterer risiko for brudd påmenneskerettighetene og standarder for anstendige arbeidsforhold.

Når det gjelder vår egen virksomhet, oppfordres ansatte i Janufabrikkens til å varsle om kritikkverdige forhold, som brudd på lover og retningslinjer eller ved fare for liv og helse. Alle ledere i Janusfabrikken har et ansvar for å sørge for at egen og ansattes adferd er i samsvar med lover og retningslinjer. Ledelsen er også ansvarlig for en trygg og sikker arbeidsplass og skal sørge for at det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.

Janusfabrikken jobber aktivt for at leverandører og samarbeidspartnere også respekterer menneskerettighetene. Ved risiko for brudd på menneskerettigheter vil Janusfabrikken gå i dialog med det aktuelle selskapet for å søke å påvirke i positiv retning. Dersom forholdene ikke forbedres i slike tilfeller, vil Janusfabrikken vurdere å avslutte kontrakten eller samarbeidet med det aktuelle selskapet.

Janus skal minimum årlig foreta en redegjørelse av selskapets aktsomhetsvurderinger, som skal offentliggjøres på nettsiden. Janusfabrikken skal ved forespørsel om hvordan bedriften håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til selskapets aktsomhetsvurderinger, gi skriftlig informasjon i henhold til lovens krav.

Rapporter er under utarbeidelse og vil bli lagt ut når de er ferdig.